MARITIMT CENTER I SOTENÄS


Maritimt Center i Sotenäs (MCS) har till uppgift att skapa ett kunskapscentrum för såväl historiska som nuvarande och framtida maritima näringar. Det innebär att MCS skall vårda och sprida kunskap om fisknäringens traditionsrika historia och sammankoppla den med dess framtid i form av havs- och landbaserad sjömatsproduktion. Genom nära samarbete med lokala aktörer – i synnerhet hembygdsrörelsen – samt det lokala näringslivet tillförs mervärden vilka kommer att öka Sotenäs attraktionskraft och vara till gagn för kommunens invånare.


Syfte fastställt av SMC:S styrelse oktober 2021