VARFÖR SMC?

Sotenäs Maritima Center (SMC) bildades som ideell ekonomisk förening 2020. I första skedet utfördes en vetenskaplig förstudie av forskare knutna till Göteborgs universitet. Uppgiften var att undersöka behov och möjligheter att organisera en lokalt sammanhållen verksamhet avseende det maritima fältet. Studien finansierades via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Leader).En viktig inspirationskälla var den bok som utkom i december 2019 och som gav en kulturhistorisk översikt över närområdet, "Soten - en kulturhistoria från Hållö till Väderöbod". Skriften är slutsåld i bokhandeln, finns dock på åtskilliga bibliotek och kan laddas ned som PDF på vår hemsida.

Resultatet pekade dels på behovet av att skyndsamt dokumentera det som återstod av den tidigare så betydande svenska fiskerinäringens historia och dels sprida kunskap om den landbaserade fiskberedningsindustri som tagit över i betydelse från fisket ute på havsvidderna. Inom det senare fältet ryms även relativt nya verksamheter som odling av marina produkter i slutna och miljövänliga system och vilka till stora delar ännu är okänd utanför områdets gränser.

Under våren 2021 formerades en styrelse som fastställt föreningens syften, tidsplan och mål och som inlett arbetet med att organisera upp verksamheten. 


I nuläget läggs fokus på att åstadkomma en godtagbar och uthållig finansiering. Parallellt läggs kraft på att undersöka möjligheterna hur dokumentationen av historien ska organiseras, exponeras och marknadsföras samt etablerande av relationer till de aktörer som kommer att driva den framtida utvecklingen.

Under ”NYHETER”  informerar styrelsen fortlöpande om SMC:s verksamhet.

Vill du ladda ned förstudien (PDF)?

Vill du bli medlem? (100 kr/år)